Προσευχή για Υγεία – Προσευχές για Άρρωστους και Παιδιά

0
προσευχη-για-υγεια-αρρωστου-προσευχες-πονοκεφαλο-πυρετο-ριγος-προσευχη-παιδια

Προσευχή για την υγεία. Διαβάστε την δυνατή προσευχή για Αρρώστους και Παιδιά. Για αρρώστιες, πονοκέφαλο, πυρετό, ρίγος. Προσευχή υπέρ υγείας αρρώστων και παιδιών.

Για να θεραπεύσετε το σώμα και την ψυχή διαβάστε την προσευχή που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΕΥΧΗ:

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν

Δόξα σοί ο Θεός ημών, δόξα σοί.

Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (3 φορές)

Παναγία τριάς, ἐλέησον ἠμᾶς. Κύριε ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἠμῶν. Δέσποτα, συγχώρισον τάς ἀνομίας ἠμίν. Ἅγιε, ἐπισκεψε καί ἴασαι τάς ἀσθενείας ἠμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.

Πάτερ ἠμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τό ὄνομά Σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανό καί ἐπί τῆς γής. Τόν ἄρτον ἠμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἠμίν σήμερον, καί ἅφες ἠμίν τά ὀφειλήματα ἠμῶν, ὡς καί ἠμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἠμῶν, καί μή εἰσενέγκης ἠμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρύσαι ἠμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.

Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σου. Εὐλογημένη Σύ ἐν γυναιξί, καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Βαπτιστά τοῦ Χριστοῦ, πάντων ἠμῶν μνήσθητι, ἴνα ρυσθῶμεν τῶν ἀνομιῶν ἠμῶν, σοί γάρ ἐδόθη χάρις, πρεσβεύειν ὑπέρ ἠμῶν.

Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας, σκεῦος τίμιόν του Παρακλήτου, ἀνεδείχθης θεοφόρε Ἀρσένιε, καί τῶν θαυμάτων τήν χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι, ἠμίν τό μέγα ἔλεος.

Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἠμῶν Θεῶ.
Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Χριστό τῷ Βασιλεῖ ἠμῶν Θεῶ.
Δεῦτε προσκυνήσομεν καί προσπέσωμεν Αὐτῶ Χριστῷ τῷ Βασιλεῖ καί Θεῶ ἠμῶν.

προσευχη-για-υγεια-αρρωστου-προσευχες-πονοκεφαλο-πυρετο-ριγος-προσευχη-παιδια

Προσευχή για υγεία: 

Ψαλμοί Δαυίδ – Ψαλμός 6 – Προσευχή για αρρώστους: 

 

Διαβάστε εδώ την θαυματουργή προσευχή για υγεία:

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε; ἐπίστρεψον, Κύριε, ρῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου.

ἐν δὲ τῷ ῞ᾼδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι; ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου, λούσω καθ᾿ ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου, ἐν δάκρυσί μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου, ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσι τοῖς ἐχθροῖς μου. ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅτι εἰσήκουσε Κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου.

ἤκουσε Κύριος τῆς δεήσεώς μου, Κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο. αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου, ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους.

Μετάφραση Προσευχής για υγεία (Ψαλμός 6):

Κυριε, επάνω στον δίκαιον θυμόν σου μη με τιμωρήσης δια τας αμαρτωλάς μου πράξεις, και μη θελήσης επάνω εις την δικαίαν σου οργήν να με παιδαγωγήσης με σκληρότητα.

Ελέησέ με, Κυριε, διότι είμαι σωματικώς και ψυχικώς ασθενής. Θεράπευσε, Κυριε, εμέ τον ασθενή, διότι και αυτά τα οστά μου έχουν ταραχθή εξ αιτίας των αμαρτιών μου.

Η δε ψυχή μου επλημμύρισεν από ταραχήν και ανεστατώθη εξ αιτίας της δικαίας σου οργής. Εως πότε όμως, Κυριε, θα στέκης μακράν από εμέ και ωργισμένος θα στρέφης αλλού το πρόσωπόν σου;

Στρέψε, Κυριε, το πρόσωπόν σου προς εμέ. Γλύτωσε το σώμα και την ψυχήν μου από τας συμφοράς. Σώσε με, όχι δια τας καλάς μου πράξεις, αλλά δια την άπειρον ευσπλαγχνίαν σου.

Διότι, εάν αποθάνη κανείς αμετανόητος και καταβή στον άδην, δεν είναι δυνατόν να σε ενθυμήται, Κυριε. Εις τον άδην ποιός αμετανόητος είναι δυνατόν να σε δοξολογήση; Εγώ όμως, Κυριε, μετανοών δια τας παραβάσεις μου κλαίω.

Εκοπίασα, απέκαμα από τους στεναγμούς μου δια τας παρεκτρρπάς μου. Ελουσα και λούζω κάθε νύκτα το κρεββάτι μου και βρέχω με τα άφθονα δάκρυά μου το στρώμα μου.

Κλαίω συνεχώς εξ αιτίας της οργής σου και από τα δάκρυά μου επόνεσαν τα μάτια μου. Εγινα ασήμαντος, σαν το παληωμένο ένδυμα, και περιφρονημένος από τους εχθρούς μου.

Αλλά το έλεος του Κυρίου είναι άπειρον και δια τούτο εις αυτό ελπίζω και φωνάζω προς τους εχθρούς μου· φύγετε μακρυά από μένα κατεντροπιασμένοι, όσοι εργάζεσθε την ανομίαν. Δεν σας φοβούμαι, διότι είμαι βέβαιος ότι ο Κυριος εδέχθη με ευμένειαν την προσευχήν, που με δάκρυα και κλαυθμούς του απηύθυνα.

Ηκουσεν ο Κυριος την δέησίν μου. Ο Κυριος ευηρεστήθη να κάμη δεκτήν την προσευχήν μου.

Ας κατεντροπιασθούν και ας κυριευθούν από φόβον και τρόμον οι εχθροί μου. Ας γυρίσουν οπίσω και πανικόβλητοι ας τραπούν εις φυγήν, ας καταισχυνθούν γρήγορα.

Ευαγγέλιο Λουκά, Κεφ. 7/18-23.

Καὶ ἀπήγγειλαν ᾿Ιωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ ᾿Ιωάννης ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον.

᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε λέγων· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν.

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε ᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται· καὶ μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.

Ιατρόν και ποιμένα, Λουκά τιμήσωμεν, Συμφερουπόλεως ποίμνης, Αρχιερέα λαμπρόν, τον βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τας εξορίας, τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακαίς, τας θλίψεις και τα ονείδη, τον επ’ εσχάτων φανέντα, εν Ρωσία νέον Άγιον.

Δί’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Δείτε αυτήν τη δυνατή προσευχή για υγεία.  Η δύναμή της θα θεραπεύσει αρρώστιες και πόνους και θα προσφέρει σωματική υγεία και ψυχικό σθένος σε αρρώστους και παιδιά.

Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινων και ανυψων, παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημών (τον δεινα) τον ασθενούντα επισκέψαι εν τω ελέει σου. Εκτείνον τον βραχίονά σου, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ιάσαι αυτόν, εξανιστων από κλίνης και αρρωστίας επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας απόστησον απ’ αυτού πάσαν πληγή, πάσαν αλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάντα πυρετόν η ρίγος και ει τι εστιν εν αυτώ πλημμέλημα η ανόμημα, ανες, αφες, συγχώρησον διά την σήν φιλανθρωπίαν. Ναι, Κύριε, φεισαι του πλασματός σου, εν Χριστω Ιησου τω Κυρίω ημων μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίων και αγαθω και ζωοποιω σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιωνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημων ο τα χρόνια και δεινά πάθη λόγω μόνω θεραπεύσας, οτην πενθεράν Πέτρου πυρέσσουσαν ιασάμενος Αυτός και νυν, Δέσποτα, ιασαι τον δουλόν σου (τον δεινα) από της συνεχούσης αυτόν μάστιγος, ο παιδεύων συμπαθως, και ιώμενος αγαθως ο πασαν νόσον και πασαν μαλακίαν αφαιρεισθαι δυνάμενος και ανάστησον αυτόν από κλίνης οδυνηρας, και από στρωμνης κακώσεως, επιθείς επ’ αυτόν το φάρμακον του ελέους σου παράσχου δε αυτω τελείαν ιασιν και υγείαν. Ότι σύ ει ο ιατρός των σώματων και των ψυχων ημων, και σοί την δόξαν αναπέμπομεν, σύν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιωνας των αιώνων. Αμήν.

(Στην συνέχεια χρείουμε τον άρρωστο από το λάδι του καντηλιού.)

Δι’ευχών των Αγίων Πατέρων ημών.

 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠΙ ΑΡΡΩΣΤΟΥ 

Πάτερ Ἅγιε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πᾶσαν νόσον ἰώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον, ἴασαι καὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ἀσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτόν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ σου· πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων, ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων· τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατερων ἡμῶν· τῶν ἁγίων καὶ ἰαματικῶν Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Κύρου καὶ Ἰωάννου, Παντελεήμονος καὶ Ἑρμολάου, Σαμψὼν καὶ Διομήδους, Μωκίου καὶ Ἀνικήτου, Θαλλελαίου καὶ Τρύφωνος· τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ πάντων τῶν Ἁγίων. Ἀμήν. Ὅτι σὺ εἶ ἡ πηγὴ τῶν ἰαμάτων, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Αὕτη ἡ εὐχὴ λέγεται μυστικῶς παρ’ ἑνὸς ἑκάστου τῶν Ἱερέων, μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὴν Εὐχήν, χριόντων ἅμα τῷ ἐλαίῳ τὸν νοσοῦντα.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ

Προσευχή για τον Πονοκέφαλο, το ρίγος ή τον πυρετό και γενικά τον πόνο. Θαυματουργή και δυνατή προσευχή υπέρ υγείας:

 

Ευλογητός ο θεός ο κάλος ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο τας νόσους ημών απονως βαστάζων, ου τω μωλωπι αυτου πάντες ιαθημεν, ο τον θανάτου θανατώσας και τους εν τοις μνημασι ζωήν χαρισάμενος, ο τον Λαζαρον εκ νεκρών αναστήσας τετραήμερον και επισκεψαμενος την πενθεραν Σιμωνος των αποστόλων του κορυφαίου Πέτρου και επι λόγω αποστησας αυτής τον πυρετό, ο τους δυοιν χρεωφειλετας το δανειον χαρισαμενος και τω αμαρτωλω γυναικι αφεσιν δωρησαμενος αυτος πολυευσπλαγχνε Κυριε μακροθυμε και πολυελαιε επειδε εφ’ημας και επι τον(την) δουλον σου(ονομα του αρρωστου) και

διωξον απ’αυτον την κεφαλαλγιαν, το ζηλος, το βαρος, τον καυσωνα και λυτρωσον αυτον απο φρικασμου, απο ριγος, απο πυρετον, απο ημερας πονηρας και ώρας και απο οφθαλμόν πονηρών ανθρώπων και απο πάσης νόσου και μαλακιας. Πραυνον τον πονον, φυγαδευσον τον πυρετο, διωξον την ασθένεια, ινα και αυτος μνησθειη την προφητειαν Δαυιδ την λεγουσαν

“Ελέησον με ο Θεός κατα το μέγα ελεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμων σου εξαληψον απ’εμου πάσαν αμαρτία, πάσαν αρρώστια και βλασφημία. Συ γαρ ει ο αληθινός ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σοι την δόξαν αναπεμπομεν τω Πατρι και τω Υιω και τω Αγιω Πνευματι, νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Διαβάστε στην συνέχεια:

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Παΐσιος Αποφθέγματα και Σοφά Λόγια του (2024)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ