Προσευχή για Ξεμάτιασμα ή Βασκανία: 7 δυνατές προσευχές ξεματιάσματος

Ισχυρές προσευχές για το ξεμάτιασμα και την βασκανία. Απαλλαγείτε από το Κακό Μάτι.

0
ξεματιασμα-βασκανια-προσευχη-για-ξεμάτιασμα-ευχη-ξεματιασματος-τροποι

Προσευχή για ξεμάτιασμα και βασκανία.

Διαβάστε παρακάτω τις δυνατές προσευχές για ξεμάτιασμα/βασκανία, που προέρχονται από το κακό μάτι, τον φθόνο και την κακία.

Βασκανία και Ξεμάτιασμα.

Ευχή Βασκανίας

Ένα ξεμάτιασμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με μια προσευχή, μια ευχή, με ένα φυλαχτό και με άλλες τακτικές που θα δούμε παρακάτω.

Το μάτιασμα, η βασκανία ή κοινώς το “κακό μάτι” αναφέρονται στο γεγονός πως μπορεί να επηρεαστούμε αρνητικά από διάφορες συμπεριφορές όπως ο θαυμασμός, η ζήλια και ο φθόνος των συνανθρώπων μας και ορισμένες φορές η αρνητική ενέργεια προέρχεται από ένα απλό κοίταγμα ή μια μια ματιά.

Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν στο μάτιασμα και στο “κακό μάτι” και αλλοί που θεωρούν πως δεν ισχύει. Η επίσημη εκκλησία πάντως αποδέχεται πως το ματιάσμα και η βασκανία υπάρχουν και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό έναν άνθρωπο.

Η εκκλησία θεωρεί πως η βασκανία και το ξεμάτιασμα προέρχονται από τα αρνητικά συναισθήματα όπως το μίσος, η ζήλια, ο φθόνος, η θέληση για εκδίκηση και γενικότερα η κακία των ανθρώπων προς κάποιον συνάνθρωπό τους.

Μια ακόμη μορφή βασκανίας είναι η γλωσσοφαγία ή κοινώς το κουτσομπολιό που προέρχεται από την αμφισβήτηση και την ζήλια και γίνεται χωρίς το άτομο να το γνωρίζει.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε όσοι πιστοί ζουν την ζωή τους ταπεινά, πνευματικά, ευλαβικά και με πίστη στον Θεό είναι δύσκολο να τους πιάσει το κακό μάτι.

ξεματιασμα-βασκανια-προσευχη-για-ξεμάτιασμα-ευχη-ξεματιασματος-τροποι

 

Προσευχή για Ξεμάτιασμα

Άγιος Παΐσιος η “Ευχή επί βασκανίας”. Διαβάστε την παρακάτω προσευχή του Αγίου Παισίου για την Βασκανία και το ξεμάτιασμα.
Του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο την επταπλάσιον κάμινον και τη φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μεταβαλών και τους αγίους σου τρεις Παίδας σώους διαφυλάξας, ο ιατρός και θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων.

Σου δεόμεθα και Σε παρακαλούμεν, απόστησον, φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδον και πάσαν επιβουλήν, περιέργειάν τε πονηρά και βλάβη και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων από του δούλου σου {εδώ προσθέστε το όνομα που έχει ματιαστεί},

και ή υπό ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταιάν σου χείρα και τον βραχιονά σου τον ισχυρόν και ύψιστον, και επισκοπών επισκόπησον το πλάσμα Σου τούτο, και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταιόν, ψυχής και σώματος φύλακα, ος επιτιμήσει και απελάσει απ’ αυτού πάσαν πονηράν βουλήν, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων. ίνα υπό Σου ο Σος ικέτης φρουρούμενος, μετ’ ευχαριστίας ψάλλη σοι:

“Κύριος εμοί βοηθός, και ου φοβηθήσομαι κακά, ότι σοι μετ’ εμού ει, ότι συ ει ο Θεός ημών, κραταίωμά μου, ισχυρός εξουσιαστής, άρχων ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος.

Ναι, Κύριε ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου, και σώσον τον δούλο Σου από πάσης βλάβης και επήρειας της εκ βασκανίας γινομένης, και ανώτερον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον.

Πρεσβείαις της υπερευλογημένης, ενδόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων, και πάντων Σου των Αγίων. Αμήν.

 

Η ευχή βασκανίας από τον Άγιο Αρσένιο – Προσευχή ξεματιάσματος : 

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. ~ 3χ φορές

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον!

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών, σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

Ξεμάτιασμα με λάδι.

Ξεμάτιασμα με λάδι.

Τοποθετούμε λίγο νερό σε ένα φλυτζανάκι ή σε ένα μικρό πιάτο. Στην συνέχεια παίρνετε ένα μικρό μπωλ και τοποθετείτε λιγο ελαιόλαδο. Για να ξεκινήσετε το ξεμάτιασμα λέτε το εξής και ταυτόχρονα σταυρώνετε 3 φορές το φλιτζανάκι ή το πιάτο με το νερό:

“Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος για τον ή την …(όνομα ματιασμένου)…”

Έπειτα επιλέγετε μία μόνο από τις ευχές παρακάτω:

  • Ευχή Πρώτη: “Ιησούς Χριστός νικά κι όλα τα κακά σκορπά”.
  • Ευχή Δεύτερη: “Ιησούς Χριστός νικά, κι αν είναι μάτι το σκορπά, η κυρά η Παναγιά”.
  • Ευχή Τρίτη: “Άγιοι Ανάργυροι και θαυματουργοί, δωρεάν ελάβατε δωρεάν δότε ημίν”.

Τη στιγμή που λέτε την ευχή που επιλέξατε, ρίξτε μόνο 1 σταγόνα από το λάδι μέσα στο νερό. Επαναλάβετε 2 φορές ακόμη την ίδια ευχή και ρίξτε ακόμη 2 σταγόνες λάδι στο ποτήρι με το νερό.

Εάν οι σταγόνες που πέφτουν στο νερό ενωθούν σε μία και απλωθούν, τότε είμαστε σίγουροι ότι ο άνθρωπός μας είναι ματιασμένος. Στην περίπτωση που μείνουν οι σταγόνες χώρια η μία από την άλλη, γνωρίζουμε ότι δεν τον έχουν ματιάσει.

Όταν εξακριβώνουμε πως κάποιον τον έχουν ματιάσει τελικά, διαβάζουμε τα παρακάτω λόγια:

“Βασκανία ηπέρασε και τα δέντρα ξερίζωσε. Βασκανία πού υπάγεις και τα δέντρα ξεριζώνεις. Πάγω στο κεφάλι του/της, να του/της πιω το αίμα. Βασκανία λείψε από το κεφάλι του/της και πήγαινε στα μονόκερα, δίκερα, τρίκερα, τετράκερα, πεντάκερα, εξάκερα, επτάκερα, οκτάκερα, εννιάκερα, δεκάκερα, εντεκάκερα, δωδεκάκερα, εις το πυρ το εξώτερον το ετοιμασμένο, το μυρισμένο και εις τον Θεό παραδομένο στ’ άγρια βουνά και στ’ άκαρπα δέντρα έξω το κακό, έξω το κακό, έξω το κακό.”

 

Άγιοι Ανάργυροι – Προσευχή για Ξεμάτιασμα

“Ιησούς Χριστός επέρασε και πάλι ξαναπέρασε.Το ραβδί του ακούμπησε τον όφη και την όφισσα και την κακιά γειτόνισσα. Άγιοι Ανάργυροι θαυματουργοί, Κοσμά και Δαμιανέ, δωρεά ελάβατε, δωρεά να δώσετε του (όνομα) το κακό να σκορπίσετε. Ιησούς Χρισός νικά κι όλα τα κακά σκορπά, η κυρά η Παναγιά που σκορπίζει τα κακά.”

 

Νησιώτικο ξεμάτιασμα

Αρχίζουμε λέγοντας

“Στο όνομα του/της…”
και λέμε το όνομα αυτού που θέλουμε να ξεματιάσουμε.

Στην συνέχει θα πρέπει να επαναλάβουμε 3 φορές την εξής ευχή:

“Σταυρός στον ουρανό,
Σταυρός στη γη, κι αν είναι μάτι να φύγει.
Ανάτριχα ήρθε, ανάτριχα να φύγει.”

Κατά την διάρκεια της παραπάνω ευχής θα πρέπει να σταυρώνουμε αυτόν ή αυτήν που έχει ματιαστεί. Στο τέλος φυσάμε 3 φορές.

Ξεμάτιασμα Μικράς Ασίας

Ξεκινάμε πρίν πούμε την ευχή μετρώντας από το 1 μέχρι το 9.

Στην συνέχεια λέμε την εξής ευχή:

“Μάτια που τον/την ματιάσανε, τρία είναι καλά να τον γιατρέψουν,πατήρ υιος και άγιο πνεύμα, και του/της  ….(όνομα αυτού που έχει ματιαστεί)….  το κακό, στην γη να σκορπιστεί και την υγειά του να’χει.”

ΨΑΛΜΟΣ 121 για την Βασκανία και το ξεμάτιασμα. Δαβίδ

Ο ψαλμός του Δαβίδ – Ψαλμός 121:
ῼδὴ τῶν ἀναβαθμῶν.
ΕΥΦΡΑΝΘΗΝ ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι· εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα. 
ἑστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ιερουσαλήμ. 
Ιερουσαλὴμ οἰκοδομουμένη ὡς πόλις, ἧς ἡ μετοχὴ αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτό. 
ἐκεῖ γὰρ ανέβησαν αἱ φυλαί, φυλαὶ Κυρίου, μαρτύριον τῷ ᾿Ισραήλ, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ονόματι Κυρίου· 
ὅτι ἐκεῖ κάθισαν θρόνοι εἰς κρίσιν, θρόνοι β οἶκον Δαυΐδ. 
ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τὴν ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὐθηνία τοῖς ἀγαπῶσί σε· 
γενέσθω δὴ εἰρήνη ἐν τῇ δυνάμει σου καὶ εὐθηνία ἐν ταῖς πυργοβάρεσί σου. 
ἕνεκα τῶν ἀδελφῶν μου καὶ τῶν πλησίον μου, ἐλάλουν δὴ εἰρήνην περὶ σοῦ· 
ἕνεκα τοῦ οἴκου Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξεζήτησα ἀγαθά σοι.

Προσευχή για το μάτι.

Προσευχή για αμαρτίες και συγχώρεση: 2 Προσευχές αμαρτιών

Προσευχή για Υγεία – Προσευχές για Άρρωστους και Παιδιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ